Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.

Av: Ola Bjerkås (sammendrag)

 

I sagaen om Håkon Håkonsson (1217-1263) fortelles det at kong Håkon kjøpte Lo i Oppdal og at han lot bygge gard, veitslehall og kirke der.

Fra 1200-tallet var det altså en kongsgard med veitslehall på Lo. I middelalderen var det slik at kongene med følge reiste fra kongsgard til kongsgard og fortærte de naturalytinger som ble samlet inn fra bøndene i området. Til dette formålet ble det gjerne bygd veitslehaller. Kongsgardene tjente som administrative støttepunkter for den ambulerende kongemakten. Når det ble etablert en kongsgard nettopp på Lo, hadde det nok sammenheng med stedets beliggenhet like nord for fjellovergangen mellom Trøndelag og Gudbrandsdalen. Om den kirka som Håkon Håkonsson bygde på Lo på 1200-tallet, vet vi svært lite.

Haltdalen stavkirke 

Loskirka har sannsynlig sett ut som stavkirka fra Haltdalen bilde

Når vi skal prøve å komme på sporet etter Loskirka, kan vi se på eiendomsfoholda. I kirkeregnskapene i 1640- og -50-åra er det oppført at Oppdal kirke hadde en part i Ner-Lo på 12 marklag, men samtidig sies det at det dreide seg om "En Eng udj Nederloug". Det var altså snakk om et bestemt avgrenset jordstykke. Derfor er det nærliggende å tro at dette jordstykket hadde hørt med til den gamle kirka på Lo. Denne antagelsen bestyrkes av opplysninger sogneprest Anders Hansen Bernhoft kommer med i sin Oppdalsbeskrivelse fra 1689. Han nevner at Kirkeenget på Ner-Lo tilhørte Oppdal kirke og at det ble brukt av tre menn på Ner-Lo. Bernhoft trodde også at det tidligere hadde ligget til kirka på Lo. De skriftlige kildene ser ut til å styrke troverdigheten av den tradisjonen som sier at middelalderkirka på Lo lå nord for Fløtten et sted.

I ødetida etter Svartedauen  var det mange kirker her i landet som forfalt og til sist råtnet helt opp. Det var nok også tilfelle med Loskirka. Den var sikkert bygd av tre, slik at når forfallet først var begynt, gikk den raskt til grunne.

Når vi skal prøve å forestille oss hvordan den gamle Loskirka så ut, må vi så å si utelukkende ty til gjetninger. Men det er vel rimelig å tro at det var en liten enkel trekirke bygd i stavteknikk. Kanskje lignet den på Haltdalen stavkirke som nå står på Trøndelag Folkemuseum i Trondheim. Dette er en liten enskipet stavkirke, som trolig stammer fra slutten av 1100-tallet.

LoskirkaKnapp venstre

Tilbake til historie

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Den røde sirkelen viser hvor Loskirka lå i følge den muntlige tradisjonen.