Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Ung BoltitBlåmeisRødrevRøyskattFaunaen i Drivdalen

Litt om dyrelivet i Drivdalen og på Dovrefjell

Storbukken hass Morten

Foto © Sigmund Rise

Foto © Morten Heggvold

Foto © Sigmund Rise

Storbukken hass Morten

De rike bjørkeliene er karakteristisk for Drivdalen, men her finnes også furuskoger og dalen er omgitt av utstrakte fjellområder. Kombinert med dyrket mark gir dette grunnlag for et rikt dyreliv.

 

Vi finner alle våre fire hjortedyrarter her. På Drivstuvollene kan vi vår og forsommer se rådyr og hjort, noen av dem store kronhjorter. Villreinen streifer om i fjellene på begge sider av dalen. Snøhettastammen, som holder til på vestsida av dalen, er kjent som Europas mest opprinnelige villrein.

 

Norges eneste ville moskus-stamme finner vi i Drivdalsfjellene. I mai og juni trekker mange av dyra ned i bjørkeskogen på vårbeite. Da kan vi se moskus fra vei og jernbane, ja ofte på kloss hold rett på andre sida av elva!

 

Fjellreven er vår mest trua pattedyrart. For om mulig å berge arten er det satt i gang et prosjekt der det oppdrettes kvalper i fangenskap. Kvalpene settes så ut i aktuelle fjellområder. Avlsstasjonen for fjellrev ligger sjølsagt i Drivdalen, og en del av kvalpene settes ut i nabolaget.

 

Fuglelivet i de frodige bjørkeliene er rikt. Her finner vi troster av alle slag, ringtrosten som holder til i skogbandet er en skjønnhet med vakker sang, men akk så ukjent for de fleste av oss! Løvsanger, gulsanger, svart-kvit fluesnapper og meiser av flere slag er sammen med trostene flotte innslag i vårens vare fuglekor. Kongeørna nyter godt av det rike dyrelivet og mulighetene for gode reirplasser i de mange maleriske bergveggene i dalen. I gode år kan opp til fire kongeørnpar legge i vei med hekking i Drivdalen.

 

Oppe på fjellet finner jegerne sine favoritter lirype og fjellrype. På de tørre randene hekker bolltit og fjellerke. På myrene finner trana gode reirplasser og i vierkrattene er den vakre lappspurven med sin rødbrune nakke og melankolske sang et karakteristisk innslag. Her kan vi også støte på den før så sjeldne myrhauken.

I fjellvatnene finner vi en mengde ender. Stokkand, krikkand, stjertand, toppand, bergand, sjøorre og ikke å forglemme den lille havella. Kanskje har Drivdalsfjella den tetteste hekkebestand av havelle i Sør-Skandinavia.

 

Mange av fuglene er avhengige av insektføde så det rike fuglelivet avspeiler også et rikt insektliv. Det finnes faktisk insekter som ikke er kjent fra andre steder enn Drivdalen!

Havella ser ut til å foretrekke vatn og dammer som kryr av det sjeldne krepsdyret tusenbenskreps.

 

Simen Bretten

Rødstilk

Ung boltit

Blåmeis

Rødstilk

Rødrev

Røyskatt

Foto © Sigmund Rise

Foto © Sigmund Rise

Foto © Sigmund Rise

Ekorn

Foto © Sigmund Rise

Ekorn

Blåstrupe

Blåstrupe

Foto © Åsmund Loe

Moskus
Villrein
Fjellrev