Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.

Jakt og fiske

 

Det er gode muligheter for jakt og fiske i Drivdalen med omliggende fjell. Av jaktbare arter finnes villrein, elg, hjort, rådyr, hare, orrfugel, rype og ender. I Driva kan du fiske etter laks og sjøørret. I tjern og bekker i fjellet er fjellørret det dominerende fiskeslaget, men røye og harr finnes også. Terreng under skoggrensa i Drivdalen med sidedaler er stort sett privateid. Oppdal bygdeallmenning eier størstedelen av terrenget over tregrensa. Statsskog eier Kongsvold, Drivstua og Hjerkinn fjellstuers utmålinger. Sistnevnte ligger delvis i Oppdal og delvis i Dovre kommune. 

 

Storviltjakt

 

Villrein

Oppdal Bygdeallmenning har areal både i Knutshø og Snøhetta villreinområder. Utenbygdsboende søkere kan tildeles jakt i Snøhetta villreinområde. Søknadsfrist for reinsjakt er 1. juni, eller første virkedag etter 1. juni dersom denne faller på helg.

 

Snøhetta villreinområde består av to delområder med separate villreinstammer. Oppdal Bygdeallmennings grunn ligger i det østligste av disse. Villreinstammen her teller omtrent 1800 dyr før kalving. Jakttiden er fra og med 20. august til og med 15. september. Normal fellingsprosent for området er 50-55%. Oppdal Bygdeallmenning har fellesjaktavtaler med samtlige rettighetshavere innen Oppdal kommunes del av Snøhetta villreinområde

 

Villreinstammen  i Knutshø villreinområde teller omtrent 1400 dyr før kalving. Fellingsprosenten for hele området ligger rundt 60 %. Jakttiden er fra og med 20. august til og med 21. september. Les mer på oba.oppdal.com

 

Elg, hjort og rådyr.

Drivdalen er eget driftsplanområde, driftsplanområde 5 i Oppdal kommune.  De privateide arealene består av tre jaktfelt:

5A Gissingerbekken – Englia (Vinstradalen og Loe utmarkslag)15.000 da

5B Tronda – Hammerbekken 15.000 da

5C Sætermorka – Drivstua 18.000da

 

Se liste over lag og foreninger for kontaktpersoner.

 

Statsskog selger jakt på rein, elg  hjort,  på Kongsvoldutmålet, og på rein og hjort på Drivstuutmålet. For mer info se www.inatur.no

 

Småviltjakt

Opdal Jæger og Fiskarlag leier retten til småviltjakt på Drivstuutmålet, og på den delen av Hjerkinnutmålet som ligger i Oppdal. Dette terrenget ligger på Østsida av Drivdalen. For kart og mer info se www.ojfl.no

 

Statsskog selger småviltkort på Kongsvoldutmålet. Hoveddelen av dette terrenget består av Stropelsjødalen og Kaldvelldalen, og ligger på vestsida av Drivdalen,. Les mer på www.inatur.no

 

Vinstradalen og Loe utmarkslag selger også småviltjakt – se Vinstradalen og Loe utmarkslag

Fiske

Fiske i Driva

Driva var en av landets beste lakseelver før lakseparasitten gyrodaktylos salaris infiserte elva. Driva er i dag kjent som den beste sjøørretelva vi har, men det tas fremdeles en del laks i elva. Vinstradalen og Loe utmarkslag selger fiskekort på oppmerkede soner i elva fra Risfossen ned til Granmo Camping. Se Vinstradalen og Loe utmarkslag

 

Opdal Jæger- & Fiskarlag leier fiskeretten i Kongsvoldutmålet og selger fiskekort. I Driva gjelder kortet fra fylkesgrensen til Nystubekk, med unntak av en strekning ved Grønbakken gård. For mer info se www.ojfl.no

 

Fiske i fjellet – Oppdal bygdeallmenning

I søndre del av Oppdal bygdeallmennings grunn på østsida av Drivdalen ligger Fisktjønnin. Her er det en liten bestand av ørret av god kvalitet. Letteste adkomst er stien fra Kongsvold Fjellstue opp til skaret mellom Søndre og Midtre Knutshø, hvorfra man kommer rett ned til tjønnene.  Gangtid fra Kongsvold er 2-21/2 time.

Merrabekktjønna ligger like sør for Finnshø, rett øst for Nestavoll (Ved E6 ca 25 kilometer sør for Oppdal sentrum) i Drivdalen. Her er det en noe overtallig bestand av ørret med maksimalvekt rundt halvkiloen. Letteste adkomst til Merrabekktjønna er fra Nestadvoll og opp langs Vårstigen og stien videre via setrene i Vårstigen til tjønna. Turen tar 11/2 -2 timer. Fra Ryin innerst i Vinstradalen er det omtrent 11/2 time å gå til Merrabekktjønn.

Nord på tangen mellom Vinstradalen og Drivdalen ligger Store og Vesle Ristjønn. I begge vatna er det overtallige bestander av røye, samt noe ørret. Til disse vatna går det en sti fra Holsetra (Kartreferanse 32VNQ 335 272) i Vinstradalen og opp dalen nord for Stallhøa. Det er omtrent en times gange opp til Store Ristjønn.

Sprenbekktjønna ligger to kilometer sørøst for Ristjønnin. Her er det en liten bestand av ørret. Les mer på oba.oppdal.com

 

I ”Snøhettaområdet” på vestsida av Drivdalen

er det i alt ca 50 fiskevatn. I de fleste vatna finnes det kun ørret, men røye finnes i omtrent 10 vatn. I alle røyevatna er bestandene overtallige, men det tas enkelte store fisker. Regnbueørret ble satt i mange av vatna rundt midten på 1960-tallet, og forekom som reproduserende bestand i et lite vatn (”Potta”) på Ryggen i Åmotsdalen inntil nylig. Undersøkelser foretatt i 2003 og 2004 tyder på at bestanden nå er utdødd eller minimal. 

 

Det er kun en åpen vei som går inn på allmenningens grunn på vestsida. Denne er ved skiferbruddene i Drivdalen, ca 18 kilometer sør for Oppdal sentrum. Bomavgift løses i kasse ved veien like nord for Sæteren gård. Veien har samme avkjøring fra E6 som skiferbruddene. Her kan man kjøre opp til en parkeringsplass ovenfor skoggrensen. Fra parkeringsplassen er det rundt 11/2 time å gå til Tjønnglupen, og 5-7 timer til Åmotsdalshytta

 

I de fleste ørretvatna finnes det ørret opp til 1 – 1,5 kilos størrelse. Fisket kan være godt, men som i de fleste fjellvatn kan det være perioder der det er svært vanskelig å ta fisk. Røyevatna er stort sett overbefolket, men det tas enkelte store fisker. I alle eller så godt som alle røyevatna er det også ørret, og enkelte ganger tas det stor ørret i disse vatna.

Fra veien ved skiferbruddene er det gangavstand til Storbukktjønna, Hesthåggåtjønna og Tythøtjønna, som ligger mellom Drivdalen og Åmotsdalen. I disse vatna er det kun ørret. Maksimalstørrelsen er rundt en kilo.

 

I Tjønnglupområdet er det to vatn med kun ørret; Avundtjønna og Finntjønna. For disse to vatna er det forbud mot bruk av garn for utenbygdsboende fiskere. I de øvrige vatna i Tjønnglupen er det både ørret og røye.

 

I indre deler av Åmotsdalen er det ørret i Haretjørna, Åmotsvatnet, tjønnene i Grytholet, Langvatnet, Urdvatnet, Veslurdvatnet og Flatbekktjønna. Av disse er det Åmotsvatnet som peker seg ut som det vatnet med størst fisk; her er det skjoldkreps og ørret på flere kilo har blitt tatt der. På grunn av rik næringstilgang kan det være vanskelig å få fisk på stang der. I de indre og vestre deler av Åmotsdalen finnes også flere navnløse småvatn der det er ørret. I Åmotselva er det bra med ørret, men mer sjelden å få fisk over halvkiloen. I Såttjønna er det røye (småfallen) og litt ørret.

 

I området nord for Åmotsdalen er det ørret i Snøfjelltjønnin. Allmenningsgrensa går gjennom nordre Snøfjelltjønn, men etter avtale med Dindal sameie gjelder begge rettighetshaveres fiskekort i hele vatnet.

Mindre bestander av ørret finnes også i Ståkåtjønn, Hægstøltjønn og Trontjønn. 

 

I Håmmårbekktjønna og Soløytjønnin er det både røye og ørret. Også i dette området er det ørret i flere av de navnløse småvatna.

 

For muligheter for overnatting og mer informasjon se http://oba.oppdal.com/

 

Fiske i fjellet - Statsskog:

Opdal Jæger og Fiskarlag leier retten til fiske på Drivstuutmålet, Kongsvoldutmålet og på den delen av Hjerkinnutmålet som ligger i Oppdal. Unntatt er Flåmbekken og Elgsjøbekkens nedre del. Fiskekart finnes på OJFL`s hjemmesider. http://www.ojfl.no/

 

I mange vann og vassdrag vil du finne fine muligheter til å fiske etter ørret og harr. Sjansen for å få fisk er gode.

I Finnsjøen og Hansatjønna er det røye. I Horrtjønn er det harr. I de andre vann og bekker er det ørret. Elgsjøen, Heimtjønn og Haugtjønnin med tilhørende bekker har meget fin ørret. Her tas jevnlig fisk på over kiloen.

I Store Finnsjøen er fiske tillatt hele året. I de andre vannene er det fredningstid 15. sept. - 15 okt.. Garnfiske er tillatt i Elgsjøen, Heimtjønn og Store Finnsjøen. I Elgsjøen må garnfiskere leie båt, hytte og garnserie.

 

Kongsvoldutmålet byr på et meget godt ørretfiske i flere vann og elvene Stropla og Kaldvella. Letteste adkomst til området er fra Kongsvold fjellstue og stien som går innover Stropelsjødalen.

 

 

Jakt og fiskeLaksefiske i elva Driva i Drivdalen, Oppdal

Foto © Tore Krogen

Laksefisker i Driva

Rypejakt med hund på Medlia i Oppdal kommune.

Foto © Sigmund Rise

Rypejeger med hund på Mælia


Se Fiskemuligheter i Drivdalen i et større kart

Garnfiskeforbud.

Potta på Åmotsdalsryggen er fredet for alt garnfiske.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Utenbygds fiskere.

I tillegg til håndredskap og oter kan utenbygdsboende benytte garn, dog med unntak av i følgende vatn:  Finntjønna og  Avundtjønna.

 

 

Fiskekort, utsalgssteder og kart.

Det selges døgnkort, ukekort og sesongkort. Utsalgssteder:  Festa Handel, Statoilstasjonen i Oppdal sentrum, alle sportsbutikker i Oppdal sentrum, Turistkontoret, Sjøsetra ved Orkelsjøen (når setra er i drift) og Gjevilvasshytta. Kort selges også på Oppdal Bygdealmennings kontor i Oppdal sentrum. Utenfor kommunen er Brødrene Dalløkken på Dalholen i Folldal kommune eneste utsalgssted. Kortet gjelder i alle vatn innen allmenningen. Sesongkort gjelder det kalenderåret de er utstedt. Kart over Oppdal Bygdealmenning er å få kjøpt der fiskekort selges.