Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Villrein i Drivdalen

Rein, eller reinsdyr, Rangifer tarandus, partået klovdyrart i hjortefamilien. Om sommeren er reinen mørk brungrå på rygg og sider, undersiden er lys. I vinterdrakt er den lysere. Hårfellingen skjer i juli–august. Det forekommer atskillige fargevarianter, i våre stammer finnes det hvite dyr (albinos). Kroppslengde 185–220 cm, hale 10–15 cm, skulderhøyde 105–120 cm. Bukker veier 70–150 kg; vekter opp i mot 270 kg er kjent. Simla er noe mindre, men enkelte kan bli mellom 40–100 kg. Enkelte kalveløse simler kan bli nesten så store som bukkene.

 

Både hann og hunn har gevir. Enkelte simler er imidlertid kollet, dvs. de mangler gevir. Geviret er grenet med en tendens til fjøldannelse i enden. Øyestangen hos bukken er også fjølformet. Simlas gevir er mindre og har færre tagger. Bukken kan ha en gevirlengde opptil 147 cm og et samlet antall tagger på opptil 44. Bukkene feller geviret i januar, unge dyr på ettervinteren, drektige simler i kalvingstiden. De nye gevirene vokser fort ut. Bukkenes gevir er utvokst og feies (gnis rene for hud og hår) i slutten av august eller de første dager av september. Simler med kalv og unge dyr feier gevirene i oktober.

Brunsttiden faller i annen halvdel av september og første halvdel av oktober, kalvingen skjer fra slutten av april til begynnelsen av juni. I sommertiden lever de hovedsakelig av gress, urter og blad av vier og dvergbjørk, om høsten eter de også sopp. I regnvær eter de en del lav, fortrinnsvis reinlav. Om vinteren eter reinen det den kan finne av næring på snøbare steder og ved å grave seg ned gjennom snøen. Den viktigste vinterkosten er forskjellige lavarter, men de eter også atskillig lyng og kvist av vier og bjørk.

 

Utbredelse

Reinen forekommer i tundraområder og barskogområder på den nordlige halvkule og på en del av øyene i Nordishavet. Den er innført til Sør-Georgia i Sør-Atlanteren. I Norge forekommer vel 20 stammer av villrein. I Nord-Norge var villrein tidligere meget tallrik, men er nå helt fortrengt av tamrein.

Den ville reinens opprinnelige utbredelsesområde er blitt atskillig innskrenket siden 1700-tallet. Særlig i Europa og Asia er villreinen blitt erstattet med tamreinen i store områder.

 

Villreinstammen på Dovrefjell

Dovrefjell har den minst påvirkede villreinen i Norge. I tidligere tider vandret store flokker med villrein mellom vinterbeitene i innlandet og kalvings- og sommerbeiteområdene ut mot de frodige fjellbeitene. Veger, jernbane og andre inngrep har senere splittet opp disse områdene, og villreinen må nå finne beite til alle årstider innefor de oppdelte områdene. Nå lever Knutshøstammen øst for E6, og Snøhettastammen vest for E6. Det er svært liten utveksling av dyr mellom disse stammene. Oppdelingen gjør villreinen ekstra sårbar for tap av leveområder gjennom nye inngrep og forstyrrelser.

Det er uklart hvor mange villrein det finnes i Norge i dag, men i 1996 ble stammen anslått til å være omkring 33 000 dyr. Av disse befant ca. 2 000 seg i Snøhettatraktene, og ca.1 400 ved Knutshø.

Direktoratet for naturforvaltning har fastsatt at villreinen i alle villreinområder med areal i to eller flere kommuner skal forvaltes av en villreinnemnd. Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø, omfatter villreinområdene Snøhetta og Knutshø

 

Jakt

Helt siden de første jegere kom til landet etter siste istid, har reinen vært blant de viktigste fangstobjektene i fjellet. Og opp til våre dager har reinjakten vært av stor betydning for folk i fjellbygdene. Reingraver, snarer, drivfangstsystemer og pil og bue ble brukt. I våre dager foregår all jakt med rifle og som lurjakt eller stillingsjakt. Fra 1930 har jakten på rein vært strengt regulert. Dette har vært medvirkende til at stammene av villrein har vokst kraftig, og bredt seg utover. Jakttiden i Snøhettaområdet er fra 20 august til 15. september. Fellingsprosenten er 50-55 %, det vil si at det felles ca 100 dyr årlig. I Knutshø er jakttiden 20. august til 21. september, og fellingsprosenten på ca 60 %. Noe som tilsvarer at det felles knapt 100 dyr årlig her.

 

Les mer om rein i Store norske leksikon,

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Reinsflokk på Loeslia Foto © Jenny Kristin Heggvold

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Rein på Loeslia 24.06.10