Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.

VIRKSOMHETSPLAN FOR

DRIVDALEN BARNEHAGE 2010 – 2015

KONTAKTINFORMASJON

Drivdalen barnehage

7340 Oppdal

 

Samlokalisert med Drivdalen skole

 

Styrer: Anita Pecarina

Pedagogisk leder: Trude Jacobsen

Assistenter: Åslaug Forbregd, Åshild Lauritzen, Merete Ekrann, Anny Fiskvik og Trude Heggvoll

 

Tlf: 72 42 41 41

Mobil: 94 17 97 78

 

E-post: drivdalenbhg@oppdal.com

 

Informasjon om barnehagen på følgende nettside: www.drivdalen.no

 

Søknad om barnehageplass: www.oppdal.kommune.no – søk barnehageplass

 

Styrer ønsker personalet lykke til med det viktige arbeidet virksomhetsplan legger føringer for. Målet er en barnehage med utpreget god kvalitet, morsomme aktiviteter, godt humør og en mengde kjærlig omsorg

PRISER

Barnehagen følger departementets maksprissatser. Pr. 01.01.10 er prisene som følgende:

 

Plass

Pris pr. mnd

Matpenger

2 dager pr. uke

940,-

120,-

3 dager pr. uke

1400,-

180,-

4 dager pr. uke

1870,-

240,-

5 dager pr. uke

2330,-

300,-

 

Kjøp

Pris

Ekstra dag

230,-

Det er bevisst valgt bort sukkerholdige matretter, vi fokuserer mer på hyggelige opplevelser og oppmerksomhet denne dagen.

 

Bursdagsinvitasjoner kan henges opp i barnehagen på følgende premisser:

 

· At alle er bedt

· At alle gutter eller jenter er bedt

At alle innenfor samme årskull er bedt

 

Dette for å unngå utestenging.  Bursdag er en viktig tradisjon ungene er veldig opptatt av, og denne dagen blir både brukt som straff og belønning gjennom hele året – ” du får / får ikke kom i min bursdag!” er et ofte brukt utsagn… I en liten gruppe blir derfor invitasjoner svært synlig og betydningsfull for hvordan barna ser på og opptrer mot hverandre.

BURSDAGSFEIRING

For å markere fødselsdager henger vi opp flagg ute ved inngangen. Barnet blir sunget for, får krone og får velge seg en gave i bursdagskassa. Vi skyter også opp ”raketter” og setter flagg på matbordet.

FASTE TRADISJONER

Gjennom barnehageåret har vi faste turer, aktiviteter og sammenkomster. Dette er sosialt og hyggelig, og ungene kjenner til dem og har store forventninger.

Dette vær seg karneval, hentekaffe, overnatting, sommerfest, tur til Trondheim, høsttakkemiddag, julefrokost, lucia og nissefest.

FORSIKRING

Den tiden barnet ditt er i barnehagen, er det forsikret gjennom en kollektiv ulykkesforsikring. Barnehagens forsikring dekker ikke skade på klær, briller og utstyr.

TILLATELSE TIL TURER OG BILDETAKING

Det hender barnehagen er på tur, enten med privatbiler, taxi, buss og tog. Foresatte godkjenner dette om ønskelig. Det vil også bli tatt bilder av barna i barnehagen. Dette vil ikke bli brukt kommersielt. Dette må også godkjennes av foresatte. Skulle bilder bli brukt kommersielt vil foreldrene få et eget skriv til godkjenning av dette.

MEDISINERING

Dersom barnet har behov for medisinering i barnehagen, må eget skjema fylles ut av foresatte. Barnehagen har bare anledning til å gi medisin som er reseptbelagt med barnets navn og fødselsdato på.

SYKDOM OG FRAVÆR

Vi ønsker å få beskjed om barnet ditt holdes hjemme pga sykdom eller av andre årsaker.

Når barnet er sykt eller allmenntilstanden er nedsatt, må barnet være hjemme.

Skulle barnet bli sykt i løpet av barnehagedagen, tar vi kontakt med foreldre/foresatte for henting. For at barnet skal ha et positivt utbytte av dagen og for å hindre spredning av sykdommer, er det viktig at barnet holdes hjemme til det er helt friskt.

Ved oppkast/diaré skal barnet holdes hjemme i 48 timer etter siste gang det kastet opp/ hadde løs mage.

PLANLEGGINGSDAGER

For å sikre det pedagogiske arbeidet i barnehagen, samt legge til rette for stimulerende aktiviteter til hvert barns behov, har barnehagen 5 planleggingsdager i løpet av året. Barnehagen er da stengt. Disse dagene regnes som den 4 ferieuken i betalingsfri måned - juli.

FERIE

Det betales for 11 mnd i året, og barnet skal avvikle 3 sammenhengende ferieuker i sommerperioden fra 01.06 – 30.09. Barn som skal over i skolen må ta ut ferie innen 31.07.

Vi har også sterkt fokus på helse og hygiene. Vi tilbyr derfor alle måltider i barnehagen med både frukt/ grønnsaker til hvert måltid.

 

Følgende kan stå på menyen:

Frokost: havregrøt, grovbrød, havreknekkebrød, kornblanding, frukt

Lunsj: middagsmat med kjøtt/fisk, grovbrød/bakst, grøt og supper, egg og frukt

Ettermiddagsmat: Et lett måltid med grovbrød, knekkebrød, frukt, korn og yoghurt.

 

Alle vasker hender med såpe før hvert måltid, og tennene pusses etter frokost.

MÅLTID

PÅKLEDNING OG UTSTYR

Med friluft og utelek som satsningsområdet er gode klær en forutsetning for en god barnehagedag med varme og tørre barn. Derfor må det til enhver tid finnes:

 

innerlag av ull (høst, vinter og vår)

mellomlag av ull eller fleece

2 ekstra helskift

varme og store nok sko

Ekstra sko

Støvler

Luer, votter og hals

Regntøy

Innesko

 

Husk å merke tøy! Da sikres barnet ditt korrekt påkledning og eiendeler blir ikke borte.

HELDAG UTE

Det langsiktige satsningsområdet i Drivdalen barnehage er fysisk aktivitet og utelek. Vi skal arbeide frem et godt turkonsept med flere heldager ute. Målet er tilrettelagte aktiviteter ute i friluft med både lek, matlaging og arbeid med fagområdene fra Rammeplan. Mye læring i morsomme aktiviteter med andre ord!

Vi velger å ta hensyn til de aller minste i vinterhalvåret, og tilbyr derfor lunsj inne i den kaldeste perioden.

Vi er ofte på tur heldagene. Det er viktig at dere gir beskjed om et barn skal komme etter klokka 10.00! Som regel er vi tilbake i barnehagen før kl.15.00.

DAGSRYTME

07.30      Barnehagen åpner

Frokost

09.00      Tannpuss

               Samling

               Aktiviteter etter egne valg/ utedag/tur

Ca.11.15 Samlingsstund

Lunsj

Utelek

15.00      Ettermiddagsmat

16.30      Barnehagen stenger

 

Vi vektlegger individuelle behov og mye av dagen er lagt til rette på barnas premisser.

BRINGE – HENTE

Dere som foreldre står fritt til å disponere bruken av barnehageplassen. Det vi likevel vil gjøre dere oppmerksomme på er hvordan det enkelte barn opplever å komme til ulik tid i barnehagen. Det er ikke så lett å komme midt i frokost når ingen voksne kan ta i mot i garderoben. Det er også større utfordringer å komme sent på dagen fordi mange har startet både lek og aktivitet umiddelbart etter frokost.

Snakk gjerne med de ansatte om hvordan ditt barn opptrer etter levering og henting. Alle barn tåler selvfølgelig unntak fra den daglige rutinen godt, men en god avskjed er en god start på dagen videre.

 

Skal barnet hentes av noen andre, må barnehagen få beskjed om dette. Er det noen som henter barnet ofte, er det greit om denne personen står oppført i kartoteket som klarert ”henter”.

Det er foreldrene som har ansvaret for barnet ved levering/henting.

ÅPNINGSTID

Barnehagen har åpent mandag – fredag kl.07.30 – 16.30.

Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.

6. GENERELL INFORMASJON

En viktig forutsetning for en pedagogisk virksomhet er det fysiske miljø.

Barnehagen skal ha arealer og utstyr nok til lek og varierte aktiviteter som fremmer bevegelsesglede, gir allsidig bevegelseserfaring, sanseerfaring og mulighet for læring og mestring. Utforming av det fysiske miljøet ute og inne gir viktige rammebetingelser for barns trivsel, opplevelser og læring.

 

Vi ønsker å tilrettelegge for et variert aktivitetsnivå etter alder. Tanken på at barn selv skal kunne medvirke i valg av aktiviteter, tilsier at materiell må være tilgjengelig. Men med små barn tilstede som skal beskyttes, begrenses denne muligheten. Ved at barna kan bla i og velge ut i fra en aktivitetsperm med bilder av leker og materiell oppnår vi tilrettelegging for alle aldre. Vi ønsker også å stimulere til fysisk aktivitet inne, og har mye bruk av gymsal og klatrerom i kjeller. Med eget spillerom kan bordaktiviteter gjennomføres med ro for konsentrasjon. Kontoret tilbyr dataopplæring og konstruksjonslek for de tre eldste barnegruppene, hvor en voksen alltid er tilstede.

Denne vekslingen mellom lek, læring, konsentrasjon og utfoldelse er grunnleggende for fysisk og psykisk velvære.

Målet fremover er å bygge inn samlingsstundkroken til et eget rom, med formål byggelek, tumleplass og lek for de minste, samt samling. Vi arbeider for å skape baser med varierte aktiviteter barna kan bevege seg mellom og delta på.

5. BARNEHAGENS UTFORMING – DET FYSISKE ROM

 

Barnehageloven § 2:

”Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.”

VURDERING

Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Barnegruppens og det enkelte barns trivsel og utvikling skal derfor observeres og vurderes fortløpende.

Vurderingsarbeidet i barnehagen skal fungere som et redskap for å skape en god barnehage. Vurderingen gir et godt bilde på måloppnåelse og erfaring for endring av praksis. Gjennom ulike former for vurdering vil man få oversikt over hvordan det enkelte barn, foreldre og de ansatte opplever barnehagen. Det skal vurderes om det er en sammenheng mellom de mål vi har satt oss, innsats og de resultater vi oppnår. Eksempler på slikt vurderingsarbeid kan være:

 

Brukerundersøkelser for foreldre

Samtaler og observasjon av barn

Spørsmål og påfølgende diskusjoner på personalmøter

Kartleggingsmateriell

Refleksjoner over fotodokumentasjon

Foreldrenes vurdering gjennom daglig kontakt ved hente/ bringe og i foreldresamtaler/foreldremøter.

Tilbakemeldinger fra samarbeidsutvalget

DOKUMENTASJON

Observasjon gir rom for pedagogisk dokumentasjon. Barnet skal bli sett, utfordret og lagt til rette for. Kartleggingsdokumentasjonen er et godt redskap for videre arbeid med det enkelte barn. Personalet skal se barnet, reflektere over ståsted og legge til rette for et stimulerende miljø for videreutvikling. Barnet skal ha definerte mål å strekke seg etter, noe som gir rom for mestring. Det å glede seg over og mestre omgivelsene bygger barn med godt selvbilde og selvtillitt – det beste utgangspunktet for videre læring i skolen.

Dokumentasjon er også med på å synliggjøre den pedagogiske praksisen på huset.

Synliggjøringen gir grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag, oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og vurdering.

Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldrene, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen.

Den beste dokumentasjonen er likevel bilder! De taler for seg selv. Vi bruker mye ressurser og tid på å dokumentere med bilder. Barnas hverdag vises på den digitale fotorammen i garderoben, og hvert barn får egen perm med utskrevne bilder når de slutter i barnehagen.

OBSERVASJON

Observasjon brukes som metode for å konkretisere utgangspunktet for videre planlegging. Dette vær seg om planene gjelder barnet eller institusjonen som helhet.

For å sikre observasjoner knyttet til barnet og barns utvikling, benyttes TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) og MIO (matematikken, individet og omgivelsene). Det er i tillegg utformet et vurderingsskjema for basiskunnskaper. Dette er kartleggingsskjema som viser konkret barnets utvikling og ståsted.

TRAS konkretiserer barns språkutvikling – uttale, språkforståelse, kommunikasjon, samspill og konsentrasjon er noe som blir observert og vurdert over år.

MIO konkretiserer barn matematiske forståelse - resonnering, tallforståelse, logisk slutning og abstrakt forståelse.

Vurderingsskjema i basiskunnskap konkretiserer barns generelle utvikling innen grov- og finmotorikk og lek/samspill - helhetlig inntrykk av funksjonsnivå i forhold til alder.

4. OBSERVASJON, DOKUMENTASJON OG VURDERING

TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid i barnehagen har taushetsplikt etter de generelle bestemmelsene i forvaltningsloven. Taushetsplikten innebærer at medarbeiderne plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det vedkommende i sitt arbeid får vite om noens personlige forhold.

 

Barnehagepersonalet har opplysningsplikt til barnevernstjenesten når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgsvikt. Det skal også gis bistand og opplysninger til sosialtjenesten i klientsaker.

VIKARER

Det vil i perioder være vikarer i barnehagen. Dette er medarbeidere som har politiattest, underskrevet taushetsplikt og fått egen opplæring for sitt arbeid som stedfortreder i Drivdalen barnehage. De vil i minst mulig grad motta opplysninger om enkeltbarn og dets familie med tanke på personvern.

STUDENTER OG LÆRLINGER

Det henvises til § 24 i barnehageloven:

”Barnehagens eier plikter å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring for studenter som tar førskoleutdanning.”

 

Barnehagen ser på studenter og lærlinger som en positiv ekstraressurs. Dette kommer barna til gode med flere voksne og flere aktiviteter. Foreldrene vil få informasjon om og fra lærlinger og studenter i praksis

FORELDRESAMTALER

For å sikre individuell utviklings plan for hvert enkelt barn, samt finne rom for samtale og medvirkning fra foreldre, innkalles det til foreldresamtaler vår og høst. Observasjon og kartlegging er barnehagens utgangspunkt for en dialog med foreldrene om barnets utviklingsmuligheter og behov.

FORELDREMEDVIRKNING

Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barns trivsel og utvikling. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit.

Både foreldre og personale må forholde seg til at barnehagen har et samfunnsmandat og verdigrunnlag som det er personalets ansvar å forvalte. Foreldre må kunne være trygge på at barna deres blir sett og respektert og får delta i et fellesskap som gjør dem godt. Barnehagen må være lydhør for foreldrenes forventninger og ønsker både som enkeltpersoner og gruppe.

Det vil være 2 foreldremøter hvert år, et i januar og et i august/september.

Foreldrene sikres medvirkning på barnehagens samlede virksomhet gjennom deltakelse i samarbeidsutvalg.

SAMARBEIDSUTVALG

Det er etter barnehageloven § 4 bestemmelser om et samarbeidsutvalg i barnehagen.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

 

Drivdalen barnehage har til enhver til et aktivt samarbeidsutvalg som kan påvirke den daglige drift. Samarbeidsutvalget godkjenner også det pedagogiske planarbeidet i barnehagen.

Det er valg av representanter hver høst for kommende kalenderår.

I samarbeid med foreldrene skal barnehage og skole legge til rette for et helhetlig opplæringsløp, som ivaretar enkeltbarns behov for trygghet og kontinuitet. Målet med overgangen fra barnehagen er at barna skal glede seg til skolestart, og vi arbeider målrettet med skoleforberedelse i førskolegruppa. Barnet skal med progresjon kjenne mestring og selvstendighet.

Dokumentasjon, informasjonsutveksling og dialog er en forutsetning for å sikre gode overganger fra barnehage til skole. At skolen får god informasjon om hvert enkelt barn før skolestart, kan bidra til at skolen kan legge bedre til rette for individuelle opplæringsløp allerede fra skolestart. Foreldrene må godkjenne informasjonsutvekslingen.

Skolen og barnehagen har utarbeidet en mal for overgang med fastsatte mål og tidspunkt for dialog. Samarbeidet og overgangen starter allerede året før barna skal begynne på skolen.

OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE

SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER

Barnehagen samarbeider med følgende instanser:

 

Barnevern, PPT, Helsestasjon, Grunnskole og andre barnehager.

 

Foreldrene vil informeres om samarbeid knyttet til enkeltbarn.

For å sikre at barnehagen til enhver tid kan søke råd og innhente nødvendig faglig kompetanse, deltar styrer i møter med arbeidslag. Her samles styrere fra Drivdalen, Bjerkehagen, Tågvollan og Fagerhaug og en representant fra barnevern, PPT og helsestasjon.

Her diskuteres utfordringer anonymt, og man får gode bidrag og tips for tilrettelegging til det enkelte barns behov, uten å måtte melde inn en sak.

Arbeidslagsmøter er ca 5 ganger i året.

3. SAMARBEID OG MEDVIRKNING

STORTINGSMELDNING

Det henvises til St.meld.nr. 41 (208-2009). Etter at retten til barnehageplass ble innført i 2009, og den likeverdige økonomiske behandlingen av private og kommunale barnehager ble trådt i kraft, er fokus dreid mot kvalitetsnivået i den enkelte barnehage. Barnehagen vil bli en del av utdanningssystemet, med krav om individuell tilpasset utviklingsplan. Barnehagens læringsarena skal styrkes. Gjennom denne stortingsmeldingen defineres kvalitet, og målet er et kvalitetsløft innen barnehagesektoren. Dette med en lovrevisjon og en ny formålsparagraf.

VEDTEKTER

Etter barnehagelovens § 7, har Drivdalen Yngre helselag vedtatt å følge kommunens vedtekter. Vedtektene finnes på kommunens hjemmeside:

www.oppdal.kommune.no, under fanen ”søk barnehageplass”. Man kan også etter ønske få en utskrift av vedtektene.

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna

 

· Opplever glede over å utforske og leke med tall og former

· Tilegner seg gode og anvendbare matematiske begreper

· Erfarer, utforsker og leker med form og mønster

· Erfarer ulike typer størrelser, former og mål gjennom å sortere og sammenligne

Erfarer plassering og orientering og på den måten utvikler sine evner til lokalisering

Nærmiljø og samfunn

 

Gjennom arbeid med nærmiljø og samfunn skal barnehagen bidra til at barna

 

· Utvikler tillit til egen deltakelse i og påvirkning av fellesskapet

· Erfarer at alle mennesker, uansett alder og forutsetninger, inngår i og bidrar til barnehagens fellesskap

· Blir kjent med og deltar i samfunnet gjennom opplevelser og erfaringer i nærmiljøet

· Opplever at det tas like mye hensyn til gutter og jenter

· Blir kjent med noen historiske endringer i lokalmiljø og samfunn

· Utvikler forståelse for ulike tradisjoner og levesett

Blir kjent med at samene er Norges urbefolkning og får kjennskap til samiske fortellinger, sagn og andre deler av samisk kultur og hverdagsliv.

 

 

 

 

 

Antall, rom og form

Etikk, religion og filosofi

 

Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna

 

· Erfarer at grunnleggende spørsmål er vesentlige, ved at det gis anledning og ro til undring og tenkning, samtaler og fortellinger

· Tilegner seg samfunnets grunnleggende normer og verdier

· Utvikler toleranse og interesse for hverandre og respekt for hverandres bakgrunn, uansett kulturell og religiøs eller livssynsmessig tilhørighet.

· Får innsikt i kristne grunnverdier og deres plass i kulturen

· Får kjennskap til kristne høytider og tradisjoner

· Får kjennskap til tradisjoner knyttet til høytider i religioner og livssyn som er representert i barnegruppen

Blir kjent med religion, etikk og filosofi som del av kultur og samfunn

Natur, miljø og teknikk

 

Gjennom arbeid med natur, miljø og teknikk skal barnehagen bidra til at barna

 

· Opplever naturen og undring over naturens mangfoldighet

· Opplever glede ved å ferdes i naturen og får grunnleggende innsikt i natur, miljøvern og samspill i naturen

· Får erfaring med og kunnskap om dyr og vekster og deres gjensidige avhengighet og betydning for matproduksjon

· Lærer å iaktta, undre seg, eksperimentere, systematisere, beskrive og samtale om fenomener i den fysiske verden

Erfarer hvordan teknikk kan brukes i leken og hverdagslivet

Gjennom arbeid med kunst, kultur og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna

 

· Utvikler sin følsomhet til å lytte, iaktta og uttrykke seg gjennom allsidige møter med og refleksjon over kultur, kunst og estetikk

· Styrker sin kulturelle identitet og sine personlige uttrykk

· Tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede

· Utvikler sin evne til å bearbeide og kommunisere sine inntrykk og gi varierte uttrykk gjennom skapende virksomhet

· Utvikler elementær kunnskap om virkemidler, teknikk og form for å kunne uttrykke seg estetisk i visuelt språk, musikk, sang, dans og drama

Opplever at kunst, kultur og estetikk bidrar til nærhet og forståelse

Kunst, kultur og kreativitet

Kropp, bevegelse og helse

 

Gjennom arbeid med kropp, bevegelse og helse skal barnehagen bidra til at barna

 

· Får en positiv selvoppfatning gjennom kroppslig mestring

· Skaffer seg gode erfaringer med varierte og allsidige bevegelser og utfordringer

· Videreutvikler sin kroppsbeherskelse, grovmotorikk og finmotorikk, rytme og motoriske følsomhet

· Får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider

· Utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer og får en forståelse av hvordan en bruker og samtidig tar vare på miljøet og naturen

· Utvikler forståelse og respekt for egen og andres kropp og for at alle er forskjellige

Får kunnskap om menneskekroppen og forståelse for betydningen av gode vaner og sunt kosthold

Kommunikasjon, språk og tekst

 

Gjennom arbeid med kommunikasjon, språk og tekst skal barnehagen bidra til at barna

 

· Lytter, observerer og gir respons i gjensidig samhandling med barn og voksne

· Videreutvikler sin begrepsforståelse og bruker variert ordforråd

· Bruker sitt språk for å uttrykke følelser, ønsker og erfaringer, til å løse konflikter og å skape positive relasjoner i lek og annet samvær

· Får et positivt forhold til tekst og bilde som kilde til estetiske opplevelser og kunnskaper, samtaler, og som inspirasjon til fabulering og nyskaping

· Lytter til lyder og rytme i språket og blir fortrolig med symboler som tallsiffer og bokstaver

Blir kjent med bøker, sanger, bilder, media m.m.

For å sikre et helhetlig stimulerende utviklingstilbud, arbeider barnehagen etter de 7 fagområdene rammeplanen definerer.

RAMMEPLAN

 

Rammeplanen tar utgangspunkt i et helhetssyn på barn. Dette betyr at barns utvikling ses som et dynamisk og tett sammenvevd samspill mellom deres fysiske og mentale forutsetninger og miljøet de vokser opp i. Barn er sosiale aktører som selv bidrar til egen og andres læring. Samspill med andre mennesker er avgjørende for barns utvikling og læring.

 

Omsorg, oppdragelse, lek og læring i småbarnsalderen former barns holdninger, verdier og tillit til seg selv og andre mennesker og deres motivasjon for læring senere i livet. Gjennom læringsprosesser blir barn kjent med og forstår i stadig økende grad den fysiske og sosiale verden, samtidig som de også gjenskaper og nyskaper kulturene de er en del av.

 

 Barnehagen må tilby alle barn et rikt, variert, stimulerende og utfordrende læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og kulturell bakgrunn. Dette betyr at omsorgen og aktivitetstilbudet må tilpasses hvert enkelt barn og den aktuelle barnegruppen.

 

 

 

Det er sterkt fokus på barns medvirkning (§3 bhg loven)

”Barn har rett til å gi utrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planleggingen og vurderingen av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet.”

 

Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet, og mellom personalet og foreldrene. Den pedagogiske virksomheten må organiseres og planlegges slik at det gis tid og rom for medvirkning.

 

I Drivdalen barnehage har vi som mål at alle barn skal delta på aktiviteter de selv har interesse av å delta på. Ved å illustrere de ulike aktivitetstilbudene i bildepermer, kan barna på tilpasset nivå selv styre aktivitetsdeltakelsen i løpet av dagen. For å sikre adekvat utvikling til hvert enkelt barn, legger vi også til rette for aktiviteter etter alder og behov, vi arbeider frem motivasjon hos barna til å velge stimulerende aktiviteter.

2. BARNEHAGENS RAMMEBETINGELSER

BARNEHAGELOVEN

Lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehager.

”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

       Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

       Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.”

 

Barnehagens samfunnsmandat er å tilby barn under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste. Den skal både være en pedagogisk virksomhet og et velferdstilbud for småbarnsforeldre.

Barnehagen skal videre styrke barns muligheter for læring og aktiv deltakelse i et fellesskap med jevnaldrende. Barnehagen skal ha de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap og innsikt om barndom og barns behov.

 

For å sikre utøvelse av gjeldende lovverk, retter barnehagen seg etter Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 2006.

Målet for rammeplanen er å gi styrer, pedagogisk leder og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.

For måloppnåelse må hvert punkt være implementert i det ukentlige arbeidet over hele året. Fysisk aktivitet skal i all hovedsak prioriteres i løpet av barnehagedagen. Det vil gjennomføres en brukerundersøkelse knyttet opp mot fysisk aktivitet før revidering av virksomhetsplan.

Årsplan sammenstiller andre fag og tema med det langsiktige satsningsområde for variasjon og sikring av fagoppnåelse knyttet opp mot Rammeplan for barnehager.

LANGSIKTIG SATSNINGSOMRÅDE

Drivdalen barnehage har som et langsiktig mål å tilrettelegge for mer fysisk aktivitet. Å tilrettelegge for fysisk aktivitet defineres her som:

 

lek og aktivitet i gymsal

klatre og byggelek i kjeller

heldager ute med aktiviteter

faste turdager hver uke

stimulerende utelekeplass

skiaktiviteter

baser for ly og matlaging ute

engasjerte voksne med interesse for natur og friluftsliv

Barna skal se og erfare betydningen av å bidra i kretsen de bor i. Samholdet og arrangementer er sterkt knyttet sammen på en så liten plass. Barnas medvirkning til hva de ønsker å bidra med er prioritert. De skal kjenne på gleden av å være en viktig del av et kanskje livslangt samhold i et bygdesamfunn!

ENTREPRENØRSKAP

For å sikre barnehagens verdigrunnlag, her med tanke på å fremme forståelse for bærekraftig utvikling, livslang læring og aktiv deltakelse i samfunnet, arbeider vi etter entreprenørsskapsmetoden. Dette er vel mer en holdning enn en metode. Essensen i entreprenørskap er å utvikle en idé, og ta den videre til et resultat som har verdi for noen. Entreprenører er jo mennesker som ser muligheter! Vi samarbeider med skolen og Drivdalsheimen som en del av OASE.

GRUNNVERDIER PÅ HUSET – PEDAGOGISK PLATTFORM

Barnehagen skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, omsorg og medansvar og representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellige. Menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet og toleranse er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, oppdragelse, lek og læring i barnehagen. Personalet har som rollemodeller et særlig ansvar for at barnehagens verdigrunnlag etterleves i praksis.

OM VIRKSOMHETSPLAN OG ÅRSPLAN

Drivdalen barnehage eies av Drivdalen Yngre Helselag. For å kunne arbeide målrettet etter definerte verdier og rammer, samt sikre informasjon og påvirkningsmulighet for både foresatte og personalet, benyttes Virksomhetsplan og Årsplan.

Virksomhetsplan er en langsiktig utdypende plan. Den er utarbeidet etter ”Lov om barnehager” og ”Rammeplan for barnehager”. Det anses som viktig å sette seg langsiktige mål for å innarbeide gode arbeidsrutiner og kunne endre praksis underveis for måloppnåelse.

Drivdalen barnehage er også del av ”Oppdalsbarnehagene” – med en egen pedagogisk plan for å sikre brukere et kvalitetsstemplet barnehagetilbud i hele kommunen. Det er styrernettverk og felles planleggingsdager knyttet til dette samarbeidet. Visjonen for alle barnehagene i Oppdal er:

 

 

                                    Oppdalsbarnehagene

et sted for glede, samspill og læring.

 

 

Årsplanen er en mer kortfattet versjon, gjeldende for ett kalenderår. Her har man definert satsningsområder og aktiviteter i en mer oversiktlig form. Dette blir virksomhetsplanens delmål.  Det viktigste er at brukerne lett kan orientere seg om barnehagehverdagen, samt påse etterlevelsen av planen. Årsplan godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg.

1. INNLEDNING

INNHOLDSFORTEGNELSE

 

1. INNLEDNING

        OM VIRKSOMHETSPLAN OG ÅRSPLAN

        GRUNNVERDIER PÅ HUSET – PEDAGOGISK PLATTFORM 

        ENTREPRENØRSKAP

        LANGSIKTIG SATSNINGSOMRÅDE

 

2. BARNEHAGENS RAMMEBETINGELSER

        BARNEHAGELOVEN

        RAMMEPLAN

        VEDTEKTER

        STORTINGSMELDNING

 

3. SAMARBEID OG MEDVIRKNING

        SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER

        OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE

        SAMARBEIDSUTVALG

        FORELDREMEDVIRKNING

        FORELDRESAMTALER

        STUDENTER OG LÆRLINGER

        VIKARER

        TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT  

 

4. OBSERVASJON, DOKUMENTASJON OG VURDERING

        OBSERVASJON

        DOKUMENTASJON

        VURDERING

 

5. BARNEHAGENS UTFORMING – DET FYSISKE ROM

 

6. GENERELL INFORMASJON

        ÅPNINGSTID

        BRINGE – HENTE

        DAGSRYTME

        HELDAG UTE

        PÅKLEDNING OG UTSTYR

        MÅLTID

        FERIE

        PLANLEGGINGSDAGER

        SYKDOM OG FRAVÆR

        MEDISINERING

        TILLATELSE TIL TURER OG BILDETAKING 

        FORSIKRING

        FASTE TRADISJONER

        BURSDAGSFEIRING

        PRISER

        KONTAKTINFORMASJON

"UT PÅ TUR, ALDRI SUR!"
Knapp venstre

Tilbake til Barnehagen