Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Etter at Drivdalsheimen SA solgte bygget ”Drivdalsheimen” i 2013 vedtok årsmøtet for  2013 å sette foretaket Drivdalsheimen SAs samlede kapitalbeholdning etter oppløsning på en egen konto som bare kan disponeres til felles tiltak og formål i kretsen. Denne kontoen blir overført til OASE.

 

Statutter for Drivdalsfondet

Vedtatt av OASE i Drivdalen  13.04.2016.

 

 

1. Drivdalsfondets formål er å stimulere til tiltak og aktiviteter som kommer innbyggerne og fellesskapet i Drivdalen krets til gode.

2. Drivdalen krets er her definert som dalførene mellom Gissingerbekken/Rauhåmmårn og fylkesgrensene mot Hedmark/Oppland.

3. Styret for OASE i Drivdalen er fondsstyre for Drivdalsfondet.

4. Skriftlig søknad om tildeling av fondsmidler rettes til leder av fondsstyret. Søknaden skal inneholde en begrunnelse og det bør foreligge et budsjett.

5. De som mottar støtte fra fondet, må avlegge rapport for hvordan pengene ble brukt.

6. Det er ingen fast frist for søknader. Fondsstyret behandler innkomne søknader fortløpende etter hvert som de kommer inn.

7. Det settes en øvre grense på kr 30.000,- som fondsstyret kan godkjenne for tildeling til ett enkelt tiltak. Om søknadsbeløpet er høyere, skal fondsstyret legge saken frem for behandling på vår- eller høstmøtet i OASE-fellesskapet.

8. Ett enkelt tiltak kan ikke tildeles mer enn 50 % av de totale disponible midler.
Drivdalsfondet skal til enhver tid ha et innestående beløp på minimum kr 10.000,-.

9. Fondsstyret har ansvar for at Drivdalsfondet til enhver tid har høyest mulig renteavkastning.

10. Medlemmene i OASE-fellesskapet oppfordres generelt til aktiv og kreativ innsats for å hjelpe til å skaffe inntekter og nye midler til Drivdalsfondet, slik at det blir et naturlig og dynamisk verktøy for aktivitetene og fellesskapet i Drivdalen.

11. Dersom det oppstår uenighet om forståelsen av disse statuttene, skal spørsmålet avgjøres av et flertall i OASE-fellesskapet.

12. Endringer i disse statuttene må godkjennes av et flertall i OASE-fellesskapet.

 

 

 

Drivdalsfondet