Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Referat fra

Årsmøte/vårmøte

 

OASE

 

05.04.2017

TIL STEDE:    Drivdalen il: Jenny K. Heggvold

Drivdalen skole: Beate Lauritzen

Drivdalen Yngre helselag: Yngvild W. Sæther

Dovrehallen grendalag: Oddbjørn Dalslåen

Driva Helselag: Olava H. Bøe

Drivdalen barnehage: Trude Jacobsen

Drivdalen.no: Jenny K. Heggvold

Oase-gruppa for nyinnflyttere: Anne M. Aune

Styret for OASE: Ola A. Aune, Ingrid Heggdal

Fremad 4H: Anne M. Aune

+ Stein M. Lauritzen

FORFALL:       FAU v/Drivdalen skole og Vinstradalen og Lo Utmarkslag

 

Styreleder Ola Arne Aune ønsket velkommen til det 2. ordinære årsmøtet i OASE.

 

1) Godkjenning av innkalling og sakliste.

Innkalling og sakliste enstemmig godkjent.

 

2) Valg av møteleder og referent.

Møteleder: Ola Arne Aune

Referent: Anne Marit Aune

 

3) Årsmelding fra styret.

Ola Arne refererte Styrets årsmelding.

Vedtak: Enstemmig godkjent.

 

 

4) Statusrapport for Drivdalsfondet og andre konti.

Ola Arne la fram regnskap for Drivdalsfondet, Gavekontoen og Drivdalen på kartet. Innestående på Gavekontoen pr. 1/1-16, kr.16396,- er overført til Driva Helselag. Drivdalen på kartet er «lagt ned». Regnskapet er revidert av Frøydis Aalberg Jacobsen. Gavekontoen er «lagt ned» i mars 2017. Innestående på Drivdalsfondet og Gavekonto pr. 31.12.16:                kr. 157.811,12.

Vedtak: Regnskapet godkjent.

 

Jenny Kristin la fram regnskap for drivdalen.no

Vedtak: Årsmøtet tar det til etterretning.

 

5) Korte rapporter fra lagene.

SKOLEN:

Beate orienterte: Kommunestyret har vedtatt å opprette Oppvekstsenter, og at barnehagen blir kommunal. Det blir felles ledelse og personale. Omorganisering av SFO. Arbeidet har startet, og det blir samkjøring allerede fra kommende høst.

Hun orienterte videre om personalsituasjonen, vikariater m.m. Torsdagslunsj – samarbeidet med barnehagen fortsetter.

Uteområdet; plan om å fortsette i vår i samarbeid med FAU.

Trafikksikring; arbeid med ny parkeringsløsning ved skolen/barnehagen vår/høst 2017.

Samarbeidet om grendakafe er veldig positivt! Helselaga bidrar gjerne, og dette er en forutsetning for å fortsette. God OASE-ånd.

 

DRIVDALEN YNGRE HELSELAG:

Yngvild orienterte: Har arbeidet mye med å få til avtale med Oppdal Kommune om overtakelse av Drivdalen barnehage. Ellers påskelunsj for skolen/barnehagen, basar Palmesøndag og ellers vanlig drift.

 

DRIVDALEN IL.:

Jenny K. orienterte: Det er nesten ikke snø på parkeringsplassene på Grønbakken, så parkeringsvakt-opplegget er avlyst. Bestemmelse angående gjennomføring av isfiskekonkurransen Skjærtorsdag utsettes til nærmere påske.

Klubbhuset: Nærmer seg ferdigstillelse. Deltar i arr. av «Store og små – ut og gå» og terrengløp. Idrettsskole etter påske.

DIL deltar som funksjonærer ved Åmotsdalsfestivalen 24/6.

 

6) Innkomne saker

a. Forslag fra Styret: tillegg til vedtekter vedtatt 13.04.2016; Pkt. 10 c): Nytt kulepunkt 9: «Valg av en revisor for ett år.»

Vedtak: Enstemmig.

b) Forslag fra Styret lagt fram i e-post 2/4-17; dvs. for sent ifølge vedtektene:

Vedtak: Årsmøtet vedtar enstemmig å behandle vedtekstendringen.

Styrets forslag for endring av §§ 10c og d:

Nåværende tekst i § 10 d):

Det skal føres protokoll som blir underskrevet av de stemmeberettigede som er til stede på årsmøtet. Protokollen sendes til styrets medlemmer, leder i hvert av medlemslagene og legges ut på www.drivdalen.no

Endres slik:

Nytt tredje kulepunkt i § 10 c):

«Valg av to representanter til å underskrive protokollen.»

Første setning i nåværende § 10 d) strykes, slik at ny ordlyd blir;

 

«Protokollen skal være ferdig signert innen to uker etter årsmøtet, og sendes til styrets medlemmer, leder i hvert av medlemslagene og legges ut på www.drivdalen.no.»

 

7) Valg

Styret:

a) Styreleder for ett år:        Ola Arne Aune på valg

Valgt:                                  Ola Arne Aune gjenvalgt

b) Styremedlem for 2 år:      Vidar Rise på valg, ønsker ikke gjenvalg

Valgt:                                  Stein Magne Lauritzen, ny

c) Varamedlem for 1 år:       Ingrid Hegdal på valg

Valgt:                                  Ingrid Hegdal gjenvalgt

 

Valgkomite:

Leder for 2 år:                 Anne Marit Aune, gjenvalgt

Varamedlem for 1 år:    Oddbjørn Dalslåen, gjenvalgt

 

OASE-gruppa for velkomst nye innbyggere:

Leder for 1 år:                 Anne Marit Aune, gjenvalgt

Medlem for 1 år:             Oddveig Nordbø, ny

 

Revisor for 1 år:              Frøydis Aalberg Jacobsen, ny

 

 

 

 

 

BARNEHAGEN:

Trude orienterte: 26 barn pr. i dag. 11 barn går ut til høsten, derav nedbemanning. Godt å ha landet arbeidet med å bli kommunal barnehage. Nytt bibliotek – bokprosjekt.

 

DOVREHALLEN GRENDALAG.

Oddbjørn orienterte: Luftgeværskyting 8 kvelder mellom jul og påske. Ellers vanlige arrangement; julegrantenning, juletrefest og visekveld med Oktetten. Skal isolere taket over storsalen.

 

DRIVA HELSELAG:

Olava orienterte: Ansvar for kjøkken og salg ved basaren på Palmesøndag. OASE-trim gjennom hele vinteren m/kommunefysioterapeut.

 

DRIVDALEN.NO

Som før.

 

OASE-GRUPPA

Anne Marit orienterte: Veldig praktisk med nytt velkomsthefte. Går både til nye huseiere og hytteeiere. Stadig flere nyfødte drivdalinger får strikkalugga som Lise Mæhle strikker.

 

 

FREMAD  4H

Jenny K. orienterte: «Oppe og går» igjen. Foreldrene er aktivert med i drifta. 1 møte pr. måned. Skal arrangere Grendakafe i Plassastuggu 4. mai. Klubbleir i juni. Høstfest i oktober.

 

STYRET FOR OASE

Mye arbeid med nedlegging og tømming av stua på Drivdalsheimen. Styret er klar for nye oppdrag og ønsker idèer! Jobber videre med påvirkning i forb. med gang- og sykkelvegen Driva-Hevle.

 

II)

Vårmøte/medlemsmøte

 

Til stede de samme som på årsmøtet.

 

Det kommunale boligfeltet.

OASE-styret må være pådriver og påvirke kommunestyret i forhold til prisen på tomtene. Disse må bli billigere enn tomter i Oppdal sentrum.

 

Stein L. informerte om oppdrettsfiskanlegget. Dette kan bli positivt for Drivdalen på alle måter!

 

Styret undersøker om det finnes ledige leiligheter/hus i Drivdalen.

 

17. mai komite.

Det er vanskelig å skaffe ledere, spesielt til kjøkkenkomitèen. Kan vi gjøre dette på en annen måte? Bør en f.eks. betale «kjøkkensjefen»?

Vi må ta opp dette på høstmøtet. Styret diskuterer også dette.

 

St. Hans-feiring som vanlig.

 

Kretskjøkkenet utarbeider nye bruksregler og driftsregler. Samarbeid mellom helselaga/skolen. Vedtas på høstmøtet.

 

Møtet slutt 22.30.

 

 

____________

Anne M. Aune

ref.