Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

En kort utbyggings-status fra Vitnett:

 

1. Snøve – Forbregdan. Kabel for hovednettet er nå etablert langs Båggåstrondvegen. Det mangler kabelforbindelse fra Snøvesvegen (M.Berkaas) til hovedstrekket langs Båggåstrondvegen, vi håper at denne kan komme på plass ila juli.

Vegkryssinger er planlagt slik at det skal være enkelt å nå det enkelte gårdsbruk/bolig i området

 

Forutsatt at kabelforbindelsen kommer på plass vil vi de første leveransene bli foretatt ila oktober- november 2019.

 

 

2. Driva Boligfelt m omliggende bebyggelse Traseer er planlagt, og det er gitt grunneiertillatelser. Oppstart graving i boligfeltet ila juli 2019.

 

Kabletrase langs Losråket opp til «Telehuset» v jernbanen er fullført, samordnet med nytt vannanlegg.
Det er sendt søknad til Statens Vegvesen om kabelkryss under E6, - svar er ikke mottatt.

 

Forutsatt at Statens Vegvesen gir oss de nødvendige tillatelser vil vi de første leveransene bli foretatt ila september-oktober 2019.

 

3. E6 og Tverrlinja Kabletrase langs E6 er koordinert med Oppdal Everk ifb nytt Høyspentanlegg slik at vi nå har rørforbindelse og derved leveransemulighet fra Boligfeltet fram til NordiSto v Per Christiansen. Vi har hensyntatt kryssinger av E6 for de som bor på østsiden, samt tilsvarende for å fortsette gravinga ned mot bebyggelsen langs Tverrlinja. Forutsatt at Statens Vegvesen gir oss de nødvendige tillatelser vil vi de første leveransene bli foretatt ila september-oktober 2019.

  

Hva er ikke med i denne omgang:

· - Området fra Losråket og Nordover,  vil bli koordinert ifb ny Gang – og sykkelveg. Som kjent er prosjektet forsinket.

· - Området øst for Jernbanen, leveranser i dette området krever særskilte godkjenninger fra Jernbaneverket. Dette er noe vi vil følge opp.

· - Området Gottesvegen  - Sæsskalvhåggån. Oppdal Everk skal rehabilitere strømnettet langs deler av Gottesvegen. Vitnett må derfor avvente til dette er utført.

 

OBS:

Husk å oppfordre alle til å bestille dersom de ønsker fiber til sitt område.

En bestilling medfører at leveransen prosjekteres, og vi foretar deretter dialog med den aktuelle bestiller.
Eventuell egeninnsats vil bli avklart med den enkelte etter mottatt bestilling, og ved påfølgende befaring
.