Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Vedtekter for

Dovrehallen Grendalag

Vedtatt i årsmøte 11.04.2018

 

 

Dovrehallen Engan ble stiftet 31.12.1975, etter at grendahuset Dovrehallen (innviet 06.01.1924) ble flyttet og sammenbygd med Engan skole. I møte den 31.01.2002 ble stiftelsesdokument for Dovrehallen Grendalag vedtatt som en sammenslutning av Dovrehallen Engan og Dovrehallen Ungdomslag (stiftet 04.03.1923). Dovrehallen Grendalag i Oppdal kommune ble registrert i Enhetsregisteret 04.02.2002.

 

§ 1. FORMÅL

Dovrehallen Grendalag er et selvstendig lag som skal være en pådriver i arbeidet med å skape et levende og vitalt lokalsamfunn i Drivdalen skolekrets.

Dovrehallen Grendalag skal jobbe med følgende hovedområder:

Planlegge og gjennomføre tradisjonelle og nye aktiviteter for barn, ungdom, voksne og eldre.

Daglig drift, vedlikehold og utleie av Dovrehallen kretshus.

Være et forum og et talerør for hele kretsen i saker som berører aktivitet og utvikling i nærmiljøet.

 

§ 2. TILKNYTNING («MEDLEM»)

Alle fastboende husstander i Drivdalen skolekrets kan frivillig være tilknyttet Dovrehallen Grendalag. Det samme gjelder de som har hytte/fritidsbolig i kretsen.

Hver husstand eller hytte/fritidsbolig er stemmeberettiget med en stemme.

Det kreves ingen kontingent, men sammen med innkalling til årsmøte vedlegges oppfordring om å gi støtte til Dovrehallen Grendalag/kretshuset.

 

§ 3. EIENDOMMER OG UTLEIE

Dovrehallen Grendalag eier Dovrehallen kretshus med tilhørende tomteparseller. Dovrehallen er et lokalt forsamlingshus og kulturbygg med adresse Åmotsdalsvegen18, 7340 Oppdal, i Oppdal kommune.

Eiendommen omfatter tomteparsellene gnr. 70 bnr.  24 + 27 + 34 på hhv,

1.250 m2 + 407 m2 + 1.647 m2, til sammen 3.304 m2.

Kretshuset Dovrehallen kan leies ut til alle lovlige formål. Leieren må akseptere de instrukser som til enhver tid gjelder for eiendommen. Evt. tvister avgjøres av styret.

 

§ 4. ÅRSMØTET

Aktiviteten i laget skal følge kalenderåret. Årsmøtet holdes innen utgangen av februar hvert år, og skal offentliggjøres minst 2 uker i forveien. Forslag og saker som ønskes behandlet i årsmøtet må være innkommet til styret senest 1 uke før møtet.

Årsmøtet skal behandle:

Godkjennelse av innkalling, valg av møteleder og 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

Årsmelding.

Revidert regnskap.

Valg – valgkomiteens innstilling.

5 styremedlemmer - leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem -  velges for 2 år og 1 varamedlem for 1 år,

2 medlemmer til valgkomiteen velges for 2 år. 

2 revisorer velges for 2 år. 

Alle valg som gjelder for 2 år gjennomføres slik at tilnærmet halvparten av medlemmene velges annen hvert år.

Utleiesatser og instruks for Dovrehallen kretshus

Andre saker som er nevnt av styret eller er sendt til styret 1 uke før møtet.

Vedtekter.

Saker/spørsmål under møtet avgjøres gjennom simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme. Avstemmingen skjer åpent om ikke annet blir bestemt.

En stemmeberettiget kan representere inntil tre fraværende stemmeberettigede ved fullmakt.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles hvis styret finner det nødvendig eller hvis 25 stemmeberettigede krever det.

 

§ 5. STYRE

Styret består av 5 medlemmer og er beslutningsdyktig når mer enn 50% av medlemmene er tilstede og stemmer. Saker/spørsmål under møtet avgjøres gjennom simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme.

 

§ 6. VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer. Forslag om vedtektsendring må sendes skriftlig til styret minst 3 uker før årsmøtet.

 

§7. OPPLØSNING

Dersom Dovrehallen Grendalag blir lagt ned skal det velges eget styre som tar vare på alle lagets eiendeler. Går det imidlertid mer enn 3 år etter at midlene er overtatt av et eget styre og laget eller nytt lag med samme formål ikke er kommet i gang igjen, så kan nytt årsmøte, alternativt det valgte styre overføre eiendelene til tiltak til det beste for nærmiljøet i Drivdalen skolekrets.

 

 

Engan 11.04.2018