Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Linje 1Linje 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Knapp venstre

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Here on Bruvollen, the old King´s Road cross the River Vinstra, which also separates the local communities Rise on the south side of the river, and Loe on the north side. This is the oldest known crossing of the river Vinstra, and before the new road was built in the 1860s all the traffic crossed the river on this location.

 

Bruvollen belongs to the farm Ekrann. The old cot, or log cabin, on Bruvollen was originally placed on Stenhaugen, south of Engan train station. It had to be removed when the railroad was built, during the years between 1910 and 1921, and was then moved to Bruvollen. The cot is called “Plasstoggo” (“The cot of the Place”), due to the fact that a man named Ole. O. Skoremsplass (1879-1957) lived here. In everyday speech this man was called “Plassin” (“The place”). He went around to the farms to get work, and was a specialist on cutting firewood.

 

This cot was uninhabited and in strong need of repair from the 1960s until 2009, when the “Vinstradalen and Loe Utmarkslag (VUL)”, supported by public funding, began to restore the log cabin to its former glory. The cot is now open to the public, so that anyone in need of resting can do so here.

 

Before the “Plasstoggo” was placed here, there was an old servant´s cot, or workingman´s cot, here, that was used as a school building for the kids from Lo and Rise, before the Rise school was finished in 1869. Later this servant´s cot was sold and moved, first to Nestavollan, and later to Folldalen.

 

Here on Bruvollen there is also an old harvesting meadow that has been designated “Value B - important”, in the mapping of nature types conducted by the Oppdal municipality. The reason is that the vegetation here is characterized by a much endangered type of vegetation called “Antrophogenous grassland”, and the fact that there have been found several indicator species of long-term tending of the meadow with little fertilization, among these the “Red-listed” species small meadow-rue (Thalictrum simplex)

 

 

On July 31, 2010, the “Vinstradalen and Loe Utmarkslag (VUL)” arranged the first local Drivdalen championship in scythe harvesting, with the idea in mind to preserve the meadow. The plan is to make this an annual event. The VUL has also prepared a management plan for this meadow, in cooperation with the Oppdal municipality.

 

The railroad bridge that crosses the river Vinstra stands as a testament of the great art of engineering and hard manual labor at the time when the Dovre Line railroad was built.

 

Vinstra Bridge is built as an arch bridge, with a span of 12 meters. During the masonry the arch was supported by scaffolding made with pine timber from Drivdalen. The masonry of the arch was finished in September of 1914, and the scaffolding was removed in august 1915, without any signs of the arch becoming unstable or sinking down.

 

The bridge is erected directly onto bedrock, after this had been leveled. The masonry of the bridge is made with the use of heavily machinable augen gneiss, some of which was extracted from the mountain at the cutting of the Isbrekka Tunnel, approximately 3 km south of the bridge. Most of the stone was extracted from rock in Loslia and in Vinstradalen up to 2 km from the bridge. The stone was transported during winter conditions. The cost for the build of the bridge amounted to a total of 62.567.30 Norwegian kroner.

Bruvollen

Her ved Bruvollen krysser den gamle kongeveien elva Vinstra, som også er skillet mellom grendene Rise på sørsida og Lo på nordsida. Dette er den eldste kjente kryssinga av elva Vinstra, og før nyveien kom i 1860-åra gikk all trafikken over her.

Foto © Sigmund Rise

Plassastoggo før den ble restaurert

Bruvollen tilhører garden Ekrann. Den gamle stua på Bruvollen sto opprinnelig på Stenhaugen – sør for Engan stasjon. Den måtte rives på grunn av jernbaneanlegget, da Dovrebanen ble anlagt mellom 1910 og 1921, og ble flyttet hit. Stua blir kalla ”Plasstoggo”. Grunnen til det er at Ola O. Skoremsplass 1879-1957 bodde her. I dagligtale kalt ”Plassin”. Han for rundt på gardene på gardsarbeid – spesialist på ved.

 

Huset var ubebodd og i sterkt forfall fra 60-tallet til i 2009, da Vinstradalen og Lo utmarkslag (VUL) med støtte fra Oppdal kommune, pilotprosjektet for Pilegrimsleden og Blilyst, begynte å restaurere det. Stua står åpen for allmennheten slik at den som har behov for det kan få seg en rast og en kvil her.

 

Før ”Plasstoggo” sto det ei gammel ”oppstuggu” eller borgstue på Bruvollen. Her var det skole for barna på Lo og Rise før Rise skole sto ferdig i 1869. Senere ble dette huset solgt og flyttet først til Nestavollan, senere til Folldalen.

Her på Bruvollen er det også ei gammel slåtteeng som har fått status B (viktig) i naturtypekartlegging gjennomført i regi av Oppdal kommune. Grunnen til dette er at vegetasjonen er preget av den sterkt truete vegetasjonstypen dunhavreeng, og at det er funnet flere indikatorarter for langvarig drift med lite gjødsling, blant annet rødlistearten Smalfrøstjerne.

 

31. juli 2010 arrangerte  VUL Drivdalsmesterskap i ljåslått her med tanke på å ta vare på enga. Dette blir forhåpentligvis et årlig arrangement. VUL har også utarbeidet en skjøtselsplan for slåtteenga i samarbeid med Oppdal kommune.

 

 

Fotoeier: Jenny Kristin Heggvold

Fra byggingen av Vinstra bru

Jernbanebrua over Vinstra som er et minnesmerke over flott ingeniørkunst og hardt kroppsarbeid fra tida da Dovrebanen ble bygd.

 

Vinstra bru er bygget som hvelvbru, med en spennvidde på 12 meter. Under muringen var hvelvet undersstøttet av et eget buestillas fremstilt av furutømmer fra Drivdalen. Hvelvet var ferdigmuret i september 1914 og stillaset under hvelvet ble senket i august 1915 uten at det ble registrert noe synking av hvelvet.

 

Brua er oppført direkte på fjellgrunn, etter at denne var blitt planert.

Fundament-, over- og bakmur er oppført av tungt bearbeidbar øyegneis, noe tatt ut i fjellet ved forskjæring til Isbrekkatunnelen, ca 3 km sør for brustedet. Størsteparten av steinen ble tatt ut av berget i Loslia og i Vinstradalen opp til 2 km fra brustedet. Steinen ble ført fram på vinterføre. Byggekostnadene for brua var oppe i hele 62.567.30 kroner!   

Knapp venstre