Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Linje 1Linje 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Knapp venstre

Jakt

Vinstradalen og Loe utmarkslag

Vinstradalen og Loslia har et rikt dyre og fugleliv:

· Av jaktbare arter finnes elg,rein, hjort, rådyr, hare, orrfugl, rype og ender.

· Rovdyrene er rev, mår, streifdyr av gaupe og jerv.

· Av rovfugler er det hekkeplasser for ørn, jaktfalk, tårnfalk, fjellvåk, hønsehauk, spurvhauk, kattugle og perleugle .

· Det er også en rik forekomst av småfugler og nord for Elgsjøen ligger et regionalt verdifullt våtmarksområde med mange hekkende våtmarksfugler.

· Deler av området er viktig for villreinen, med trekkveier, samt et viktig snøfonn-område i nær tilknytning.

Storviltjakt:

Storviltjakt i Vinstradalen og Loe utmarkslag forbeholdes grunneierne, deres søsken, foreldre, barn og ektefeller så lenge det er stor nok interesse blant grunneiere. Det er hovedsakelig hjort og rådyr det jaktes på, enkelte år felles også elg.

 

Reinsjakt foregår på Oppdal Almennings område Knutshø og søknad må sendes dit oba.oppdal.com

Småviltjakt:

Jakta gjelder på utmarkslagets område som avgrenses av Gissingerbekken, Oppdal Bygeallmenning, Engmerket og innmarka.

 

Jaktsesongen 2018 varer fra 20. september.

 

Jaktkortet skal medbringes under jakt og uoppfordret vises fram til grunneier eller de som dokumenterer at de er tilsyn. Jegeren plikter for øvrig å sette seg inn i gjeldene forskrifter, jaktregler og jaktområde

 

Det kan kun felles 3 ryper dag pr jeger

 

Kort selges  for:

kr 500 for fem dager

kr 750 for sesong

 

Ta kontakt med Stein Outzen, tlf 913 94 989

Rypejakt med hund på Medlia i Oppdal kommune.

Foto ©  Ola Lien

Foto ©  Sigmund Rise