Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Linje 1Linje 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Jakt

Vinstradalen og Loe utmarkslag

Vinstradalen og Loslia har et rikt dyre og fugleliv:

· Av jaktbare arter finnes elg, rein, hjort, rådyr, hare, orrfugl, rype og ender.

· Rovdyrene er rev, mår, streifdyr av gaupe og jerv.

· Av rovfugler er det hekkeplasser for ørn, jaktfalk, tårnfalk, fjellvåk, hønsehauk, spurvhauk, kattugle og perleugle .

· Det er også en rik forekomst av småfugler og nord for Elgsjøen ligger et regionalt verdifullt våtmarksområde med mange hekkende våtmarksfugler.

· Deler av området er viktig for villreinen, med trekkveier, samt et viktig snøfonn-område i nær tilknytning.

Småviltkort
Grunneierne har mulighet for sesongkort kr 100,-.

Kort selges allmennheten for:

kr 400 pr sesong

kr 200 pr uke

kr 100 pr dag

 

Kort selges på Granmo Camping, Smedgarden Camping, Intersport Oppdal og G-sport Oppdal.

 

Jegerne må ved kortkjøp betale kr 200 i depositum som de får tilbake ved levering av fangsoppgave. 

Innlevering til kortselger innen 1. november. 

Storviltjakt:

Storviltjakt i Vinstradalen og Loe utmarkslag forbeholdes grunneierne, deres søsken, foreldre, barn og ektefeller så lenge det er stor nok interesse blant grunneiere. Det er hovedsakelig hjort og rådyr det jaktes på, enkelte år felles også elg.

 

Reinsjakt foregår på Oppdal Almennings område Knutshø og søknad må sendes dit oppdalbygdealmenning.no/

Småviltjakt:

Jakta gjelder på utmarkslagets område som avgrenses av Gissingerbekken, Oppdal Bygeallmenning, Engmerket og innmarka.

 

Jaktsesongen 2010 varer fra 10. september til 1.oktober på grunn av liten rypebestand.

 

De ti første dagene av jakta, eller eventuelt hele sesongen, kan selges eksklusivt til jaktlag på 2-4 personer etter søknad innen 1. juli.

 

Småviltjakta skal foregå uten hund. 

 

Jaktkortet skal medbringes under jakt og uoppfordret vises fram til grunneier eller de som dokumenterer at de er tilsyn. Jegeren plikter for øvrig å sette seg inn i gjeldene forskrifter, jaktregler og jaktområde

 

Det kan kun felles 3 ryper pr dag pr jeger

Rypejakt med hund på Medlia i Oppdal kommune.

Foto ©  Ola Lien

Foto ©  Sigmund Rise

Knapp venstre