Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Linje 2Linje 1Linje 4

Vinstradalen og Loe utmarkslag ble stiftet 24. april 2007 med det formål å samle grunneiere og rettighetshavere mellom Engmerket og Gissingerbekken i Oppdal kommune for i felleskap å forvalte utmarksressursene som en del av landbruksnæringen.

 

 

 

 

Om utmarkslaget

Vinstradalen og Loe utmarkslag er en sammenslutning av 32 grunneiere og rettighetshavere i Vinstradalen og Loslia . Vi har ansvar for forvaltning av utmarksressursene inkludert jakt og fiske, og driver aktiv skjøtsel og tilrettelegging i området.

 

Vinstradalen er en sørgående sidedal til Drivdalen.  Det er en trang V-dal med bratte sider og en canyon nederst i dalen. Loslia og Mælia danner et platå på østsida der Vinstradalen møter Drivdalen. Vinstradalen inkludert sørlige deler av Loslia, Vetlevonen og Elgsjølægret ble plukket ut som et av de tretten høyst prioriterte kulturlandskap i Sør Trøndelag i 1996 i forbindelse med Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap.

 

I begrunnelsen for utvelgelsen gis følgende områdebeskrivelse: Helhetlig, intakt seterdal, representativ for sørlige, indre deler av Sør-Trøndelag. Ku- og sauebeite. Stort mangfold og stor omfang av ulike velhevdede kulturmarkstyper innen området med et tilhørende artsmangfold av slåtte- og beitebegunstigete arter, hvorav flere er sjeldne, og mange er kalkkrevende og én er truet. Kombinasjonen lang kontinuitet i beite og slått, lite eller ingen gjødsling og kalkholdig jordsmonn er sjelden i kulturlandskapet i dag.

 

 

Foto ©  Morten Helseth

Per 1.4.2013 har utmarkslaget 32 medlemmer med et totalareal på 20.757 daa.

I tillegg forvalter vi fiske i Driva på ei strekning på 

9.094 meter.

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Styret 2017

Leder:

Stein Outzen tlf 91 39 49 89

Styremedlemmer:

Camilla Haavimb

Rune Fossum

E-post: vinstradalen@oppdal.com

 

 

 

 

 

 

E-

 

Vinstradalen og Loe utmarkslag

Vinstadalsvegen og Loslivegen fører deg inn i et naturområde med spennende naturopplevelser: Botanikk, geologi, dyreliv, jakt, fiske og et kulturstorisk landskap med spor tilbake til vikingetiden.

 

Det er mange kulturminner innenfor utmarkslagets område: Gravfeltet på Rise, Skiferbruddene i Gissingerdalen, kalksteinsdrift blant annet ved Limsteinberga og Pilegrimsleden.

 

Vinstradalen og Loe utmarkslag har inngått avtale med Oppdal kommune om ansvaret for skjøtselen av pilegrimsleden fra Gissingran til Ryphusa. Vi er i tillegg i ferd med et prosjekt for å oppgradere leden langs den samme strekningen. Dette innebærer blant annet skilting av kulturminner og sætre langs leden.  Utmarkslaget har restaurert Plassastoggo på Bruvollen. Stua står åpen for pilegrimer og andre turfolk hele året. Tilbudet er et lavstandardtilbud for overnatting og rastepauser.

 

Utmarkslaget har også ryddet, merket og skiltet en del av de gamle sæterstigene i Loslia, mellom grenda og sætrene. 

Nordre deler av Loslia har også høy status som skjøtselområde. Store områder har blitt verdsatt som ”svært viktig” i naturtypekartlegginga gjennomført av Oppdal kommune. Knutshø Landskapsområde er vår nærmeste nabo mot vest med et av nord Europas mest artsrike fjellplanteområder.

Området representerer også stor brukshistorisk variasjon, fra husmannsvesen representert ved husmannsplassen Berteplassen i nedre deler, via seterbruk med utmarksslått og beitebruk, til fjell-læger ved Vetlvonin, Elgsjøen, Ristjønna, Skoresdalen, Brattstigen, og Bruhøa. Flere fjellæger i nærområdet var Skortlægeret, Hemtjønnlægeret, Bekkjlægeret, Tanglægeret og Karilægeret. Fjell-lægrene utgjør et sjeldent og særpreget stykke kulturhistorie og kulturlandskap i Sør-Trøndelag.

Sæterdrift er den driftsformen som har satt størst preg på Vinstradalen og Loslia. Lossætrin og Mælisætrin ligger ved innfallsporten til Vinstradalen, på et platå i fjellsiden over skoggrensen. Vinstradalssetrene ligger spredt lenger ned i dalsidene, enkeltvis og i klynger. Nedre deler av dalen ligger i fjellbjørkeskogen, mens sørlige deler ligger i lågfjellet. I Nordre del av Loslia finner en mange gamle heimsætre. Det vil si sætre der budeia pendla daglig mellom arbeidet hjemme og på setra. Bruka som eide disse sætrene var små med 2-3 kyr, og noen geiter og sauer.

 

Det er bevart mange typiske seterbuer og tilhørende fjøs og høyløer, samt steingjerder er godt bevart på de fleste setervollene. Noen av husene er også trolig svært gamle. Dalen har mange godt bevarte eksempler på den typiske, 3-delte seterbua med bu i sørenden, skjele i midten og "kjeller" i nordenden. Les mer om livet på sætra

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Foto © Knut Tore Ekrann

Ku og sau på beite er våre beste landskapspleiere!

Nyrestaurert sæter og beite

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Gissingerstein

Fra restaureringen av Plassastoggo

Fra Pilegrimsleden

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Drivdalsmesterskap i ljåslått

Foto © Mali Anette Hoel

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Fra Vinstradalen mot Loslia

Foto © Jenny Kristin Heggvold

For kontaktinformasjon for andre grunneierlag i Drivdalen se lag og foreninger.