Drivdalen i vinden, Logo, mogop og moskus. Linje 1Linje 4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Knapp venstre

Foto © Jenny Kristin Heggvold

Driva station is a now closed station on the Dovre Line railroad. The station lies 421 km north of Oslo S (Oslo Central Station), and 559 meters above the ocean. The station was opened when the railroad between Dombås and Trondheim was finished in 1921, and functioned as a manned station for trains, travelers and goods.

 

Driva Station was designed by Gudmund Hoel and Jens Flor from the architect offices of the NSB (“Norwegian State Railroads”). They drew inspiration from the famous railroad architect Erik Glosimodt and his drawings of the high mountain railroad stations (Fokstua, Hjerkinn, Kongsvold and Drivstua) across the Dovre Mountains. The station building is built in the same style as Oppdal station, with a lofty gable roof, covered with shale from Gissingerdalen (the Gissinger Valley).

 

The station was manned up until 1959, and was also a stop on the line after this, until the station was closed entirely in 1971. The station is now privately owned and used as a holiday home.

 

Picture—right top: Construction workers at Driva Station. Large piles of railway sleepers can be spotted in the background. The sale of timber to be used as railway sleepers provided an welcome source of income for local farmers.

 

The construction period of the Dovre Line railroad

 

From the 1860s and onwards, the population in Oppdal steadily and markedly declined, but in 1908 the national government made a decision that would end this downward spiral and create newfound optimism: There was going to be built a railroad through Oppdal. The construction of the railroad started in 1910 and created hundreds of new jobs. It also gave farmers in Drivdalen a good market for their timber and food. The population of Oppdal increased from 3760 in 1910 to 4251 in 1920. Many of the farmers also worked on the construction with manual labor such as mining, soil transportation, and trench digging. The professional construction workers, called “slusk”, took care of the skilled work such as  rock blasting, masonry and metal forging.

 

Picture—right middle:Construction work on Rise. A mix of local farmers and “slusk”. From left to right: Martin Loe, Edvart Lauritzen, Ingebrigt Heggvold and Lauritz Skjellhaug.

 

Picture—right bottom:The Labor Day Parade of the Rise Railway Workers Union in 1916.

 

The important thing, however, was that the construction of the railroad would employ a lot of people, and most importantly: It created the basis for a thriving slate industry and a strong growth in tourism. When the Dovre Line was built, there were also built four railroad stations in Drivdalen: Kongsvoll, Drivstua, Engan and Driva. In the vicinity of some of these stations small towns eventually developed.

                 

 

Even after the opening of the Dovre Line in 1921 a lot of people who worked on the railroad stayed behind in Drivdalen. Many of the earlier construction workers got jobs in the slate industry, for which the railroad had created a growing demand, and they hence continued to live in Drivdalen. Construction workers, and later "the railway people", affected the development of Drivdalen in several ways. Among other things, they brought socialism to the community. Rise Railway Workers Union was founded as early as in 1911, with Eilert Takle as its first chairman. The leaders of the union disliked the fact that private merchants should profit" from of the construction work. In 1913 Rise Railway Workers Union took the initiative to start a cooperative organization, a consumer cooperative, on Driva. In May that year Driva Cooperative began its business. The cooperation stayed in business until 2009.

Driva stasjon

Anleggsarbeidere ved Driva stasjon. Store stabler med sviller i bakgrunnen. Salg av tømmer til sviller var ei god ekstrainntekt for lokale bønder.

Anleggsarbeid på Rise, blanding av lokale bønder og ”slusk”. F.v.: Martin Loe, Edvart Lauritzen, Ingebrigt Heggvold og Lauritz Skjellhaug.

1. maitoget til Rise jerbanearbeiderforening fra 1916

Driva stasjon er en nedlagt jernbanestasjon på Dovrebanen. Stasjonen  ligger 421 km sør for Oslo S og 559 m.o.h. Stasjonen ble åpnet da banestrekningen Dombås – Trondheim sto ferdig i 1921 som en betjent stasjon for ekspedering av tog, reisende og gods.

 

Driva stasjon ble tegnet av Gudmund Hoel og Jens Flor ved NSBs arkitektkontor. De har hentet inspirasjon i den kjente jernbanearkitketen Erik Glosimodts tegninger for  høyfjellsstasjonene (Fokstua, Hjerkinn, Kongsvold og Drivstua) over Dovrefjell. Stasjonsbygningen er bygd i samme stil som Oppdal stasjon med høyreist saltak, tekket med leirskifer fra Gissingerdalen.

 

Stasjonen var betjent fram til 1959, etter dette var det stoppested fram til den ble nedlagt i 1971. Driva stasjon er i dag i privat eie, og benyttes som feriested.

 

Annleggstida for Dovrebanen:

 

Fra 1860-åra gikk folketallet i Oppdal jevnt og sterkt nedover, men i 1908 fattet Stortinget et vedtak som skulle snu utviklingen og skape ny optimisme: Det skulle bygges jernbane gjennom Oppdal. Anlegget av banen startet i 1910 og skapte hundrevis av nye arbeidsplasser og gav bøndene i Drivdalen god avsetning på tømmer og matvarer. Folketallet i Oppdal økte fra 3760 i 1910 til 4251 i 1920.  Mange av bøndene arbeidet også på anlegget med grovarbeid som minering, massetransport og grøftegraving. De profesjonelle anleggsarbeiderne, slusken, tok seg av fagarbeidet med sprenging, muring og smedarbeidet.

 

Det viktigste var likevel at driften av banen skulle sysselsette mange, og aller viktigst: Den skapte grunnlaget for en blomstrende skiferindustri og sterk vekst i reiselivsnæringen. Da Dovrebanen ble bygd ble det fire stasjoner i Drivdalen: Kongsvoll, Drivstua, Engan og Driva. I nærområdet til stasjonene utviklet det seg små tettsteder.

 

Også etter åpninga av Dovrebanen i 1921 bodde det mange som jobbet på jernbanen i Drivdalen. Mange av de tidligere anleggsarbeiderne fikk seg også arbeid i skiferindustrien som jernbanen skapte vekst i, og ble boende i bygda. Anleggsarbeiderne og senere ”jernbanefolket” påvirket utviklinga i Drivdalen på flere måter. De brakte blant annet sosialismen til Drivdalen. Rise jernbaneforening ble stifta allerede i 1911 med Eilert Takle som formann. Lederne i fagorganisasjonen likte lite at private kjøpmenn  skulle ha ”profitt” av anleggsarbeidet. 1913 tok Rise jernbanearbeiderforening initiativ til å få i gang et samvirkelag på Driva. I mai samme år begynte Driva kooperative selskap sin virksomhet. Samvirkelaget var i drift helt fram til  2009.

 

 

Knapp venstre